ბმულები

აფხაზეთის სტრუქტურები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
აფხაზეთის ა/რ-ის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობა
აფხაზეთის ა.რ წარმომადგენლობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი

ცენტრალური სამთავრობო სტრუქტურები

საქართველოს პრეზიდენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სახელმწიფო აუდიტი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
საქართველოს ეროვნული ბანკი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია

საერთაშორისო ორგანიზაციები

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში
გაეროს ბავშვთა ფონდი
ევროკავშირის პროგრამა “ახალგაზრდობა მოქმედებაში”
მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განვითარების სააგენტო საქართველოში
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი
შვედეთის განვითარების სააგენტო
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო / შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში